• 83 355 06 39
  • rolbudparczew@wp.pl

Projekty UE

EFS

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Działanie 4.2 Produkcja OZE w przedsiębiorstwach

„Instalacja fotowoltaiczna w firmie PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „ROLBUD” ADAM TRZMIELEWSKI, JERZY DĄBROWSKI SPÓŁKA JAWNA”

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Wnioskodawcy poprzez dywersyfikację dostaw energii oraz zwiększenie pozycji konkurencyjnej poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności Wnioskodawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań proekologicznych opartych o energię słoneczną. Rezultatem projektu będzie poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji CO2 i zanieczyszczeń współtowarzyszących tj dwutlenku siarki i tlenku azotu

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.04.02.00-06-0061/17-00

Całkowita wartość projektu wynosi 106 936,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 56 510,99 PLN